Мярка 312 I "Съниела" ЕООД
За бенефициента:
Замърсяването на околната среда и глобалното затопляне, поетите ангажименти на страната по Протокола от Киото, както и Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници определят задължения за последователно въвеждане на различни дългосрочни стимули и преференции за поощряване на инвестициите за електропроизводство от възобновяеми източници на енергия, включително и добита от слънцето, чрез фотоволтаични електроцентрали. Тези преференции предоставят на участниците в пазара възможност за дългосрочно планиране на дейността и по-голяма сигурност по отношение на очакваните приходи за един значителен период от време. Енергията от фотоволтаични инсталации по закон гарантирано се изкупува от съответното електроразпределително предприятие за срок от 25 години по преференциални цени, определяни ежегодно от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Доставка и монтаж на оборудване за статична наземна фотоволтаична електроцентрала с обща мощност от 56.16 kWp
  • Размер на инвестиционните разходи: 364 774.00 лв.
  • Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

Нашата работа

Процес

Изборът на технология и място за извършване на инвестицията по проекта e вследствие на извършен анализ на фактори като географията на мястото, климатичните особености, слънцегреене, засенчване и температура на околна среда. Данните за избрания терен показват, че подходящи за използване са монокристални фотоволтаични модули, тъй като теренът е приветлив, няма сгради, дървета или предмети, чиито сенки да падат върху инсталацията. Това рефлектира върху по-добра усвояемост на слънчевата радиация и висок коефициент на полезно действие. Средногодишното производство на електрическа енергия от 1 kW/h инсталирана мощност е 1283 kW/h.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД