Мярка 121 I ЕТ „Прис – Борислав Горанов
За бенефициента:
ЕТ „Прис – Борислав Горанов“ работи в областта на земеделието повече от 15 години. Производствената си дейност извършва в землищата на с. Долни Луковит, общ. Искър и гр. Кнежа, върху около 800 ха земеделска земя, където отглежда зърнени и маслодайни култури. Фирмата има успешно реализиран проект по програма САПАРД за покупка на земеделска техника – трактор, плуг и брана. С нарастването на обработваемите площи през годините, нараства и нуждата от съвременна и високопроизводителна техника за обработката им. Настоящият проект е продължение на започнатата стратегия за модернизация на машинния парк.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Закупуване на земеделска техника
  • Размер на инвестиционните разходи: 509 716.00 лева
  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

В производството на селскостопанска продукция и по-конкретно на зърнени култури в региона работят множество земеделски производители. Високата конкурентост на пазара на зърнени и маслодайни култури не позволява структурите, произвеждащи селскостопанска продукция да оказват влияние върху цените на ползваните материали и суровини, както и върху цените на продукцията, която предлагат на пазара. В резултат на това, единственият начин за повишаване на конкурентоспособността и намаляване на разходите по произвежданата продукция е въвеждане в експлоатация на високо-ефективна техника, чрез която да се намалят разходите за външни услуги и труд, и да се осигури производство на продукция с по-ниска себестойност и високо качество в съответствие с европейските критерии. Ето защо с реализацията на проекта и въвеждането на гореизброената техника е повишена конкурентоспособността на стопанството чрез възможността за провеждане на агротехническите мероприятия в оптимални срокове и осъществяването на качествени почвообработки, при намаляване на разходите за тези обработки.

Допълнително

По проекта са закупени два трактора, култиватор, сеялка за житни култури, прикачна пръскачка и телескопичен товарач. Техниката е избрана на базата на 450 ха земеделска земя.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД