Как можем да помогнем?

 • Структуриране на бизнес идеята и инвестиционното намерение; Анализ възможностите за финансиране с европейски фондове на инвестиционните планове на клиента; Анализ на конкретно инвестиционно намерение спрямо възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Предварителна оценка за допустимостта и успеваемостта на проекта; Представяне възможностите и ограниченията на конкретен източник за предоставяне на безвъзмездна помощ, приложим за конкретния инвестиционен проект с цел пълна информираност на клиента за условията и размера на подпомагане, както и в която европейските фондове са съвместими и допринасящи за реализация на бизнес и инвестиционни намерения;
 • Консултации и насоки за вземане на решение за подготовка и кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от европейски фондове и програми;
 • Структуриране на проекта според условията за кандидатстване по избраната процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ, както и на други източници на безвъзмездна помощ, предназначени да финансират безвъзмездно следващи етапи от развитието на фирмата – кандидат.
 • Консултации в процеса на подготовка и изготвяне на необходимите за проектно предложение документи;
 • Консултации за избор на подходяща стратегия за изготвяне на проектно предложение;
 • Съдействие при комуникация с проектанти, технолози, изпълнители и доставчици
 • Изготвяне на финансови анализи и обосновки за устойчивостта на проекта и изготвяне на бизнес план;
 • Управление на цялостния процес от подготовка на кандидатура за безвъзмездна финансова помощ;
 • Консултации по подготовката на всички основни и съпътстващи документи към формуляра за кандидатстване;
 • Подготовка и окомплектоване на пълния изискуем пакет от документи за подаване на проектното предложение;
 • Подаване на проектното предложение /в ИСУН 2020 или придружаване на представител на инвеститора в съответната регионална структура/Изготвяне и съгласуване на официалната комуникация с Държавен Фонд „Земеделие“ по съответната програма;
 • Консултиране след внасяне на проекта при възникнала необходимост от допълнителни документи и разяснения, които Държавен Фонд „Земеделие“ може да изисква от фирмата- кандидат по проекта в процеса на техническа и финансова оценка на проектното предложение.