Директори

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Ивайло Тодоров

 

Ивайло Тодоров е основател и изпълнителен директор на Агробизнес Консултинг ЕООД с над 20-годишен опит в сферата на земеделието. Започва кариерата си през 2000 г. като експерт в Държавен фонд „Земеделие“ при стартирането на програма САПАРД. От 2002 г. Ивайло Тодоров работи в областта на консултантските услуги по стратегическо бизнес планиране, предоставяне на инвестиционни възможности за агробизнеса и предприемачество в селските райони. По това време той се занимава с обосновка и оценка на проектната ефективност и рентабилност, подготовка и управление на инвестиционни проекти за финансиране по програмите САПАРД и ПРСР (2007-2013 г.).

Същевременно многократно участва в международни програми за обучение и конференции в САЩ, Австрия, Белгия, Германия и пр. Паралелно с това Ивайло Тодоров предоставя своята експертиза и по отношение на работата на секторната администрация: работи по стратегически документи за развитие на земеделието на България и ЕС в двата програмни периода (2007-2013 и 2014-2020), работи с институции на ЕС – Европейска комисия, ГД „Земеделие”, Европейски икономически и социален комитет, изготвя анализи и становища към ЕС и РБ, участва в работните групи към МЗХ за изготвянето и прилагането на ПРСР 2007-2013, ПРСР 2014-2020 и ПМДР 2014-2020.

Още от предприсъединителния период на България, Ивайло Тодоров многократно е инициатор и/или лектор на множество форуми и семинари, дебатиращи най-актуалните теми и проблеми на агросектора.

Ивайло Тодоров участва като ръководител проект и представляващ „Селска мрежа БГ“ ДЗЗД. Консорциумът изпълнява 4-годишен проект с възложител МЗХГ с предмет „Поддържане и укрепване на Звеното за управление на НСМ на ПРСР 2014-2020 г.“

Защитил е бакалавърска и магистърска степен по „Аграрна икономика” в ИУ- Варна, като в момента защитава и докторска степен по програма Аграрен Бизнес към същия университет.

УПРАВИТЕЛ И ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ"

Иван Вълков

Иван Вълков е главен експерт сред консултантите на Агробизнес Консултинг ЕООД още от основаването на компанията през 2008 г. Той има дългогодишен опит в предоставянето на консултации и изработването на инвестиционни проекти за финансиране на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и селските райони в страната. От 2003 г. той се занимава с изготвянето на проекти по всички актуални програми за национално и европейско финансиране в сферата на земеделието (Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), ОП Морско дело и рибарство 2014-2020), Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.), като е изготвил над 100 инвестиционни проекта по предприсъединителната програма САПАРД.

Отличното познаване на спецификите на земеделския сектор се дължи и на опита му, придобит след две години работа във фирма Римекс, тогава един от водещите доставчици на техника в България. Иван е участвал в множество тренинги и обучения, свързани с европейски и национални програми и схеми за подпомагане развитието на селските райони и производството на земеделска продукция, включително обучение за консултанти, организирано от ДФЗ. След старта на Програмата за развитие на селските райони (2007‑2013) той разработва и управлява проекти за инвестиции в земеделски стопанства, неземеделски дейности в селските райони и модернизация на преработвателни предприятия, като голяма част от проектите са вече успешно реализирани и изплатени. Завършва Аграрна икономика в Икономическия университет във Варна.

Екип

Group of Business People Meeting

Светослава Славова - старши експерт, Елена Драганова - технически сътрудник, Камелия Близнашка - експерт, Кристина Димитрова - юристконсулт