Как можем да помогнем?

  • Цялостно управление на процеса по изпълнение на одобрения за подпомагане проект;
  • Управление на комуникацията между Държавен Фонд „Земеделие“, управляващ финансирането и фирмата-бенефициент по проекта.
  • Управление на всички стъпки по изпълнение на проекта съгласно условията за изпълнение по съответната процедура и поетите ангажименти описани в административния договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проекта;
  • Консултации при подготовка на всички изискуеми документи и необходими за окомплектоване на заявка за плащане и с цел изплащане на безвъзмездната помощ по проекта.
  • Консултации относно правилата за осчетоводяване на проекта, като и за начина на отразяване в счетоводната система на одобрените за подпомагане активи по проекта; Консултации относно въвеждане в експлоатация на одобрени за подпомагане активи по проекта, както и въвеждане в експлоатация на цялата инвестиция по проектното предложение;
  • Консултации при подготовка на цялостното отчитане на одобрения и вече изпълнен проект до изплащане на безвъзмездната помощ; Консултации при подготовка, окомплектоване и подаване на заявки за авансово, междинно и окончателно плащане;
  • Консултации, изготвяне на експертни становища и обосновки по отношение на подадени проекти - казуси свързани с оценка, управление и налагане на финансови корекции;
  • Консултации в организационна дейност по управление на проекта, както и контрол върху изпълнението на всички заявени мониторингови индикатори;