Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (винарските 2014 – 2018 г.)

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Общински програми