Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

1. Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Краен срок за кандидатстване: 11.10.2024 г. 17:30 ч.

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез подобряване опазването на околната среда.

В резултат на подпомогнатите проектни предложения се очаква да бъде постигнат  значителен екологичен ефект от производството в страната и инвестиции, свързани с намаляване на вредните емисии при използване на технологии за производство на топлинна енергия и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници.

2. Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) - Направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ (Приключила)

През месец май 2023 се очаква старт на прием на проектни предложения целящи подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:

– опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; и/или

– инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

 

3. Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Краен срок за кандидатстване: 17.08.2022 г. 17:30 ч. (Приключила)

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 • по-добро използване на факторите за производство;
 • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • подобряване опазването на околната среда.
 • устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

4. Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Краен срок за кандидатстване: 25.02.2022 г. 17:30 ч. (Приключила)

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 • по-добро използване на факторите за производство;
 • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • подобряване опазването на околната среда.
 • устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

5. Подмярка 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” (Приключила)

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

• преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
• насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал и повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на стопанствата за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход.;
• повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на околната среда;
• спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
• насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;
• подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
• осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти

6. Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ (Приключила)

Подпомагането по подмярката е насочено към превенция и ограничаване на възможностите за разпространението на епизоотии и масови заразни болести по селскостопанските животните, както и превенция от опасни метеорологични явления - градушки.

7. Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" (Приключила)

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 • Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.
 • Насърчаване на заетостта.

8. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (Приключила)

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целите на подмярката са:

 • икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
 • ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
 • подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.