Мярка 121 I Силвия Руссо
За бенефициента:
Силвия Руссо е магистър по аграрна икономика и е регистрирана като земеделски производител от 2003 г. Стартира земеделската си дейност с производство на зърнени култури в землището на село Росен, общ. Пазарджик. Ежегодно инвестира печалбата си в разширяване обема на обработваните площи. С цел повишаване на ефективността на производството и оптимизиране на разходите, от 2008 г. дейността на стопанството е съсредоточена изцяло в землището на с. Росен. Към същата година обработваните площи са в размер на 8870 дка. Концентрирането на производството в едно землище дава възможност за комасиране на земята, намаляване на времето за придвижване на земеделските машини и понижаване на разходите за транспорт на суровините за производство до земеделските блокове. Основните култури, които се отглеждат са механизирани и съобразени с почвените и климатични условия на района – пшеница, овес, слънчоглед и царевица.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Закупуване на земеделска техника
  • Размер на инвестиционните разходи: 1 568 174.00 лева
  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

По проекта е заложена покупката на:
• комбайн с хедер;
• колесен трактор;
• култиватор;
• пневматична сеялка за слети култури;
• дискова брана;
• полунавесен реверсивен плуг.

Допълнително

Капацитетът на предвидената за закупуване техника обезпечава производствената дейност върху 8000 дка земеделска земя. Комбайнът е оборудван с житен хедер, който се използва за бяла жътва – прибиране на продукцията от пшеница и овес. За жътвата на окопните култури се наема приспособление за прибиране на царевица и слънчоглед, съобразено с мощността на комбайна. Така окомплектованият комбайн извършва различни по вид дейности и позволява по-ефективното, навременно и качествено прибиране на продукцията в най-подходящите агротехнологични срокове за всички отглеждани култури.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД