Подмярка 8.6 I Хамефа ЕАД
За бенефициента:
„ХАМЕФА“ ЕАД е дружеството създадено през 2013г. с основна дейност дървообработване, търговия и производство на мебели и обзавеждане от масивна дървесина с античен вид - експортно ориентирана, със затвърдени позиции, както на Европейския и международен пазар, така и със силно присъствие на българския пазар. Фирмата разполага със собствени основни и спомагателни сгради и съоръжения разположени на площ от 12 декара, от които 6 декара производствена площ. През 2016 едноличен собственик на капитала на дружеството става Валери Любенов Татарски.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Закупуване на технологично оборудване за първична преработка на дървесина.
  • Размер на инвестиционните разходи: 967 138,48 лв.

Нашата работа

Процес

С настоящия инвестиционен проект по подмярка подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ се цели подобряване на цялостната дейност на предприятието, икономическата ефективност, конкурентоспособността на предприятието и по-добро използване на производствените фактори. Със закупуването на високотехнологичното и ефективно оборудване ще се гарантира производството на качествен и конкурентноспособен продукт произведен по съвременна технология и стриктен контрол на целия процес,  ще се разработят нови за фирмата продукти в резултат на повишеното търсене  на качествен дървен материал, ще се разкрият нови работни места и ще се осигури заетост на трудоспособното население в района.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД