Подмярка 4.1 I АГРОЛЕС ДИМОВ ЕООД
За бенефициента:
“Агролес – Димов” ЕООД започва своята дейност през 2001 година. Към настоящия момент дружеството е регистрирано по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Основна част от приходите на дружеството са от производство и реализация на растениевъдна продукция, като се е специализирал в производството на зърнопродукция и маслодайни култури. Земеделското производство се извършва при стриктно спазване на агротехническите мероприятия, а земята се поддържа в добро земеделско и екологично състояние. През 2005 година кандидата стартира дейност и в сектор животновъдство и към настоящия момент притежава три регистрирани животновъдни обекта – два в село Стефан Караджово и един в село Голямо Крушево, община Болярово.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Закупуване на модулно оборудване за производство на сочен фураж и фуражораздаващо ремарке за нуждите на говедовъдно стопанство.
  • Размер на инвестиционните разходи: 367,214.16
  • Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 ""Инвестиции в материални активи"" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г."

Нашата работа

Процес

Предвижда се през прогнозния период обектите на „Агролес – Димов“ ЕООД да се отглеждат 250 крави и техните приплоди, предимно от породата Абърдийн Ангус. По направените разчети в стопанството на „Агролес – Димов“ ЕООД за изхранването на животните ще са необходими около  800 т. сочен зелен фураж годишно. Част от това количество ще се произвежда с модулно оборудване за производство на сочен зелен фураж – специално проектирана система за добив на зелен сочен фураж в затворено климатизирано пространство с висока хранителна стойност и при ниски разходи на производство в резултат на хидропонно отглеждане на семена ечемик. Семената от ечемик за посев се поставят в специално проектирани тави, където се навлажняват от напълно автоматизирана система за пръскане и мъглуване, а компютърна система ще контролира параметрите на температурата, влажността, осветеността на средата. Системата ще контролира  и движението на въздуха в средата. Тя ще произвежда ежедневно 5 – 8 кг. зелен сочен фураж от 1 кг. семе ечемик за шест дни. Производителността на оборудването е 1700 кг дневно или 620 тона годишно при непрекъсваем режим на работа. Раздаването на готовия сочен фураж ще се извършва също ежедневно с фуражораздаващо ремарке с полезен обем от 16 м³.

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД