Подмярка 4.2 I „ЕТ „АНГЕЛОВ – Иван Ангелов”
За бенефициента:
ЕТ „Ангелов – Иван Ангелов” е земеделски производител от 1994 г. с основна дейност отглеждане на кокошки-носачки и производство на яйца, които реализира на вътрешния и външен пазар под марката Agelov. Производствената дейност е организирана в три регистрирани животновъдни обекта – два в град Пещера и един в село Цалапица. Изградена е пакетажна станция, включваща сортировъчно отделение и хладилна камера, където се окачествяват, маркират и опаковат яйцата от фермите. Фуражът за изхранване на животните се произвежда в собствен фуражен цех.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Предприятие за преработка на яйца
  • Размер на инвестиционните разходи: 3 773 471,89 лв
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Нашата работа

Процес

Основната цел на проекта е добавяне на стойност към земеделската продукция, произведена от кандидата и получаване на качествен краен продукт - сварени и боядисани яйца. Плановете на едноличния търговец са да се разшири спектъра на извършваната до момента дейност по отглеждане на стокови носачки за яйца, като се добавя стойност към първичната селскостопанска продукция. Намерението е да се изгради производствена инсталация за преработка, опаковане и съхранение на варени, боядисани яйца. Плановете на едноличния търговец са да се разшири спектъра на извършваната до момента дейност по отглеждане на стокови носачки за яйца, като се добавя стойност към първичната селскостопанска продукция. Намерението е да се изгради производствена инсталация за преработка, опаковане и съхранение на варени, боядисани яйца. Реализирането на тази инвестиция ще позволи на кандидата да добави стойност към произведената продукция и да налага нов за България продукт – варени, боядисани яйца.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД