Подмярка 4.2 I “КРОНОС“ АД
За бенефициента:
"КРОНОС" АД произвежда и обработва всички видове ядки и е една от водещите български компании в областта на търговията и дистрибуцията. Фирмата прилага стратегия по спазването на правните и регулаторни изисквания за произведени продукти и безопасността на храните. "КРОНОС" АД въвежда непрекъснати подобрения, насочени към удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите. Процесът на производство е придружен от постоянно наблюдение. Идентифицирането и развитието на продукта се проверява с индивидуален код, като за всяка партида се издава сертификат за качество.
cashew-nuts-g8c1ae6182_640

За проекта

  • Наименование на проекта: „Инвестиции във фабрика за преработка и пакетаж на ядки“                          
  • Размер на инвестиционните разходи: 5 814 578,14 лв.
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Нашата работа

Процес

Настоящата инвестиция е в отговор от съществуващите реални предпоставки за разширяване на търсенето на ядки, както за вътрешния пазар, така и за други пазари като се използва традицията и опита натрупан в тези производства. През последните години търсенето на печени ядки в България и в чужбина се увеличи, като особено търсена е продукцията произведена от фирма „Кронос”АД. За да отговори на това предизвикателство е необходимо производството и производствените сгради да се приведат в съответствие със съвременните изисквания за произвеждане и реализация на хранителни продукти. Основната цел на предвижданата с проекта инвестиция е подобряване ефективността, производителността, условията на труд на произвежданите продукти, а също така и ежегодното обновление на асортиментната структура с нови продукти и не на последно място повишаване качеството и безопасността на произвежданите храни.

При разработването на проекта е търсено функционално разпределение на зоните в новото предприятие като са очертани три основни функционални зони, съобразно съществуващите сгради:
• зона приемане и съхранение на суровини;
• производствена зона;
• опаковане, съхранение и експедиция на готова продукция.

Разпределението на зоните е направено в съответствие с европейските изисквания за разделяне на чиста и „мръсна” зона, както и за разделно приемане и съхранение на основните суровини и спомагателни материали. След модернизацията на предприятието с подобрените технологични възли и условия на работа се дава възможност да се произвежда по-голямо количество продукция при повишено качество, а също така и да се обновява ежегодно асортиментната структура на фирмата.

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД