Подмярка 5.1 I "ЕНОЛА ФАРМ" ЕООД
За бенефициента:
„Енола Фарм“ ЕООД е регистрирана през 2017 година като правоприемник на ЕТ „Милена Митова“. Милена Митова е регистриран земеделски производител от 2004 г., като стартира производствената си дейност в наети селскостопански сгради във фермата в село Алваново, които впоследствие закупува и модернизира.
Основната дейност на фирмата е отглеждане на свине за угояване. Дружеството разполага с два синекомплекса в село Алваново и село Буйново, област Търговище. При отглеждането на животните се прилагат съвременни научни методи при храненето, профилактиката, репродукцията и селекцията. „Енола Фарм“ ЕООД извършва собствена хибридна дейност на свине в свинекомплекса в село Алваново с цел подсигуряване на необходимите майки за стоково производство. В свинекомплекса в село Алваново се отглеждат свине-майки с техните приплоди. След достигане на 30 кг. подрастващите животните се преместват в свинекомплекса в село Буйново, където се доугояват до достигане на 100 кг. и се продават.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: „Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващ животновъден обект“                          
  • Размер на инвестиционните разходи: 398 621.70 лв.
  • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития”

Нашата работа

Процес

С цел повишаване на нивото на биосигурност и недопускане на зараза на територията на животновъдните си обекти, дружеството възнамерява да закупи шест броя системи за входящ въздух с екран от защитна мрежа за био сигурност, които ще бъдат монтирани на шест броя животновъдни сгради. Целта на тази инвестиция е да се постигне изолация на вътрешната микро среда в сградите от външната с цел предотвратяване свободното влизане на насекоми и птици в сградите, в които се отглеждат прасета. Ограничаването достъпа на птици и кръв пиещи насекоми до свинете е жизнено важно за не допускане проникване на Африканска чума в обекта. Предвижда се и закупуване на съвременни системи за дезинфекция, които да се монтират на входовете на свинекомплексите. По този начин ще се постигне едно по-добро ниво на дезинфекция на влизащите в обекта, камиони за доставка на фураж и други необходими суровини.

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД