Подмярка 5.1 I "МАР-КРАФТ" ООД
За бенефициента:
Фирма „Мар-Крафт” ООД е основана през месец Юли 1997 г., като основната дейност първоначално е производство на бройлери и тяхната реализация. През годините фирмата се разраства и увеличава производството в направление: родителски стада; люпене на пилета, отглеждането на еднодневни пилета до ярки и стокови носачки, производство на яйца за консумация. През 2000г. фирмата купува птицефермата в село Дриново, община Попово за подрастващи птици с капацитет 200 000 на оборот и носачки с капацитет 50 000.
Дружеството разполага с птицеферма в село Здравковец, община Габрово за отглеждане на кокошки носачки с капацитет 39 900 на оборот и на ярки с капацитет 18 000 на оборот. В дългосрочно нает обект в село Гръблевци „Мар Крафт“ ООД отглежда ярки с капацитет 214 000 броя. Фирмата разполага и със собствен фуражен завод в град Павликени с капацитет 2000 т. на месец, чиятo продукция е предназначена основно за изхранване на отглежданите от дружеството птици. Производствените сгради са оборудвани със съвременна техника и машини, които отговарят на изискванията за хуманно отглеждане, а храненето и поенето на птиците, торопочистването и събирането на яйцата са напълно автоматизирани. Цялостната дейност на дружеството се осъществява чрез затворен цикъл на производство.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: „Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващи животновъдни обекти“
  • Размер на инвестиционните разходи: 927 483.12 лв.
  • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития”

Нашата работа

Процес

В проекта  са заложени следните инвестиционни намерения:

  • Склад за временно съхранение и обеззаразяване на тор;
  • Изграждане на ажурни огради с електропастир по границите на птицефермите;
  • Пароструйка;
  • Инвестиции в изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура за подобряване на качеството на водата - система за пречистване, дезинфекциране, омекотяване и структуриране на питейна вода за птиците.

Внедряването в експлоатация на изброените по-горе инвестиции ще повиши нивото на биосигурност в птицефермите на „Мар Крафт“ ООД, вследствие на което ще бъде намален риска от разпространение на болести и съответно ще бъдат избегнати загубите, сврзани с ликвидиране на огнища на инфлуенца и разходите по възстановяване на производството, което на практика ще повиши конкурентоспособността на стопанството на дружеството.

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД