Подмярка 4.1 I „АГРОХИТ" ООД
За бенефициента:
„Агрохит“ ООД е регистриран земеделски производител с основна дейност – производство и реализация на земеделска продукция. Стопанството обработва съществуваща черешова (238,192 дка) и сливова (239,202 дка) градина, находящи се в землището на село Скобелево, община Павел Баня.
Project 660x600px 2

За проекта

  • Наименование на проекта: Изграждане на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми, заедно с опорна конструкция за съществуващи овощни градини
  • Размер на инвестиционните разходи: 1 742 214,64  лв.

Нашата работа

Процес

Настоящият инвестиционен проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година има за цел да подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделското стопанство, чрез модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти. Обект на инвестиционно предложение е изграждане на система за защита от градушки, птици и насекоми над съществуващите трайни насаждения.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД