Подмярка 5.1 I Яйца и птици - Зора" АД
За бенефициента:
Основната дейност на кандидата - „Яйца и птици-ЗОРА” АД е в областта на селското стопанство, сектор животновъдство, като към момента дейността на дружеството е свързана основно с отглеждането на кокошки носачки за производството на яйца за консумация, чиято реализация заема над 75% от приходите от продажби на фирмата. Наред с това, дружеството реализира приходи от продажби на съпътстващи производството на яйца продукти - еднодневни пилета, подрастващи за стокови носачки, кокошки носачки, ярки и др. Освен основната си животновъдна дейност, дружеството развива и растениевъдна дейност като обработва 33 000 дка земеделска земя за производството на пшеница, царевица и слънчоглед. Дружеството е правоприемник на птицекомбината село Дончево.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта:  инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващ животновъден обект
  • Размер на инвестиционните разходи: 977 898, 19 лв.
  • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития”

Нашата работа

Процес

С настоящия проект са предприети всички мерки за биосигурност за животновъдните обекти за отглеждане на птици, определени в Наредба № 44 от 20.04.2006 г., а именно:

  • Монтаж на дезинфекционни станции за дезинфекция на влизащи на територията на птицекомбината превозни средства
  • Мобилна машина за дезинфекция на пътища в птицефермата, производствени сгради, транспортни средства и др.;
  • Санитарен пропусник (филтър) във ферма за подрастващи носачки в село Дончево
  • Изграждане на ажурна ограда на ферма за стокови носачки и ажурна ограда на ферма за подрастващи стокови носачки;
  • Инсинератор на обезвреждане на странични животински продукти;
  • Склад за временно съхранение и обеззаразяване на тор.

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД