Подмярка 4.2 I „ВАРНА ФУУД“ ООД
За бенефициента:
Фирма ВАРНА ФУУД ООД е създадена през 2001 г. като първоначалните намерения са да развива дейности в областта на строителството. След настъпването на финансово-икономическата криза през 2008 г., ръководството на дружеството преориентира своите приоритети и обръща поглед към възможностите за инвестиране в един по-перспективен и устойчив бранш – земеделието. Така през 2008 г. кандидатът е вписан в регистъра на земеделските производители с производство на зеленчуци. Използвани са земи в землището на село Зорница, област Варна. През 2009 г. кандидатът наема животновъден обект за отглеждане на бройлери за угояване. В началото на 2010 г. „Варна Фууд” ООД сключва договор за наем на земи от Държавния поземлен фонд в землищата на селата Нова Шипка и Изворско със срок на предоставената аренда за 30 годишен период. Поетият от фирмата ангажимент е върху тези площи да бъдат създадени трайни насаждения и през пролетта на 2010 г. са създадени 672 дка лешникови насаждения.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Линия за печене, бланширане и производство на продукти от ядки и тяхното пакетиране към цех за преработка на ядки
  • Размер на инвестиционните разходи: 1 492 773,90 лв.
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Нашата работа

Процес

Чрез въвеждането в експлоатация на преработвателния цех ще се постигне по-добро използване на факторите за производство, тъй като земеделският производител „Варна Фууд“ ООД ще затвори цикъла на производство, преработвайки сам собствената си земеделска продукция и по този начин ще си осигури независимост от външни фактори, което е особено важно при производството на биологично сертифицирани продукти.

С реализация на дейностите по проекта дружеството ще затвори цикъла от лешниковия (с черупки) плод до преработката му в следните продукти: калибрирана сурова лешникова ядка, осолена и изпечена лешникова ядка, едро смлян лешников продукт, ситно смлян (на брашно) лешников продукт, лешниково пюре и направа на лешников микс с лешников продукт. Дейността на дружеството включва следните операции:

а) доставка на лешниковата суровина – почистване от листа и примеси;
б) сушене на „черупков“ лешник;
в) съхранение в бетонов бункер на „черупков“ лешник;

Горепосочените операции са обезпечени със съответните машини и съоръжения и комплектовани с автоматизиран хоризонтален и вертикален между операционен транспорт, механизиран и ръчно манипулиран такъв по отношение на зареждане и експедиция на продукта в частност: елеватори, винтови и лентови транспортьори, които са разработка отделен проект, който е реализиран и въведен в експлоатация.

г) калибриране на „черупков“ лешник по размери;
д) чупене и отделяне на лешниковите ядките от черупките;
е) калибриране на лешниковите ядки по размер.

Изброените операции са разработка отделен проект - Цех за преработка на ядки, който е в процес на изпълнение.
Настоящата разработка цели увеличаване на асортимента продукти на база лешникови ядки с по-висока добавена стойност, а именно производство на:
• осолена и изпечена лешникова ядка
• едро или дребно смлян лешников продукт;
• лешниково пюре;
• микс с лешников продукт;

За осъществяване на разработката съществуват следните благоприятни предпоставки:
• наличие на необходимите пътни връзки;
• възможност за преработване на био суровина от собствени насаждения;
• пазарно търсене на лешникови продукти, като суровина за хранителната промишленост;
• възможност за затваряне на цикъла-отглеждане на лешникови дървета с добри вкусови качества на плода и производство на висококачествени лешникови ядки;
• възможност за внедряване на нови технологии, даващи възможност за постигане на високо качество и внедряване на добри производствени практики;

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД