Подмярка 4.2 I „ЕТ „ИНТЕР-УНИВЕРС – Иван Василев”
За бенефициента:
ЕТ „ИНТЕР-УНИВЕРС Иван Василев“ притежава говедовъдната ферма, в която се отглеждат общо 357 броя животни, в т.ч. месодайни крави и телета от различни възрастови групи, основно от породата Гаскон. Породата е от най-популярните в света, тъй като месото от тези говеда е сочно и фино. Растящото търсене на висококачествено говеждо месо мотивират едноличния търговец да инвестира в кланица и транжорна, където да произвежда висококачествена продукция, произведена от качествена суровина.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Кланичен пункт с транжорна и производство на месни продукти
  • Размер на инвестиционните разходи: 2 938 150,72 лв
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Нашата работа

Процес

Чрез изпълнение на предвидената инвестиция ще се постигне по-добро използване на факторите за производство, тъй като земеделският производител ще затвори цикъла на производство, преработвайки сам собствената си земеделска продукция, като по този начин ще си осигури независимост от външни фактори. Ще бъдат закупени и внедрени в производствения процес машини, в следствие, на което ще се постигне високо качество на произвежданата продукция.

Съгласно проекта, територията на предприятието е разделена на чист и нечист двор. Парцелът е ограден с ограда. Подходите и пътищата на територията на предприятието са изградени от трайни материали и улесняват отичането на дъждовните води. В чистия двор е предвиден вход за работници и изходи за готова продукция (трупно месо, хранителни субпродукти, месни разфасовки, месни продукти и стерилизирани консерви). В нечистия двор са разположени вход за животни и място за миене и дезинфекция за транспортните средства.

В производствената сграда също са ясно очертани две работни зони – “нечиста” и “чиста”, като не е възможно преминаването на работещите от едната зона в другата. Предвидени са всички необходими за производството помещения, както и съответните санитарно-битови помещения, които са проектирани като филтри, т.е. предвидени са съблекални, поотделно за цивилно и работно облекло, баня, тоалетна с преддверие и мивка и обзавеждане за измиване и дезинфекция на ръце, престилки и ботуши. Въз основа на това се гарантира спазване на добри хигиенни условия на работа, не се допуска пресичане на технологичните потоци и замърсяване на продукцията.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД