Подмярка 5.1 I НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН
За бенефициента:
Неджми Хюсеин осъществява дейности по производство и реализация на животновъдна продукция – угоени прасета в собствен животновъден обект в село Синитово, община Пазарджик. При отглеждането на животните се прилагат съвременни научни методи при храненето, профилактиката, репродукцията и селекцията. Производствената дейност се изпълнява при стриктно спазване на принципите на съвременните технологии в свиневъдството.
Във фермата свинете се делят на следните категории:
- Нерези – основни, ремонтни и пробници;
- Ремонтни млади свине до първо заплождане;
- Незаплодени и заплождащи се свине;
- Условно бременни свине /до 28 ден от осеменяването/;
- Действително бременни свине;
- Опрасени свине с прасета до отбиването;
- Отбити (подрастващи) прасета;
- Свине за угояване.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: „Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващ животновъден обект“
  • Размер на инвестиционните разходи: 275 514.92 лв.   
  • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития”

Нашата работа

Процес

Инвестиционен избор се базира на основните принципи за биосигурност, а именно:

  • Инвестиции в оборудване за дезинфекция, а именно закупуване на автоматизиран робот за почистване на стопанства. С робота ще се извършва дезинфекция на помещенията, в които се отглеждат на животните. След освобождаване на всяко едно помещение ще се извършва почистване и дезинфекция, съгласно технологичния план за отглеждане на животните. При всяко освобождаване на помещенията с цел прехвърляне на животните в следваща възрастова група ще се извършва старателно почистване и дезинфекция без да е необходим достъпа на хора до помещенията, с което се избягва риска от евентуално пренасяне на зарази;
  • Инвестиции в изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура за подобряване на качеството на водата. Предвижда се монтаж на система за пречистване, дезинфекциране, омекотяване и структуриране на питейна вода за животнитe в свинефермата. Въвеждането и в експлоатация ще осигури пълна защита на питейната вода във фермата, чрез премахване на вируси, патогени и химикали попаднали във водата. По този начин ще се засили имунитета на отглежданите животни, което е предпоставка и за по-висока продуктивност.

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД