Подмярка 5.1 I "АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД" ЕООД
За бенефициента:
Акма Трейд Лимитед"" ООД осъществява дейности по производство и реализация на животновъдна продукция – угоени прасета в собствен животновъден обект в село Дунавци, община Видин. Производствената дейност се изпълнява при стриктно спазване на принципите на съвременните технологии в свиневъдството, а именно
Във фермата свинете се делят на следните категории:
- Нерези – основни, ремонтни и пробници;
- Ремонтни млади свине до първо заплождане;
- Незаплодени и заплождащи се свине;
- Условно бременни свине /до 28 ден от осеменяването/;
- Действително бременни свине;
- Опрасени свине с прасета до отбиването;
- Отбити (подрастващи) прасета;
- Свине за угояване.
Всяко животно престоява в групата или категорията точно определено технологично време, което прави свиневъдното производство подобно на промишленото.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: „Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващ животновъден обект“                      
  • Размер на инвестиционните разходи: 1 315 875.72 лв.
  • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития”

Нашата работа

Процес

С цел повишаване на нивото на биосигурност и недопускане на зараза на територията на животновъдният си обект, дружеството възнамерява да предприеме действия, целящи повишаване нивото на биосигурност и недопускане на болестта на територията на свинефермата си, а именно:

  • Дезинфекционна площадка;
  • Трупосъбирателен пункт;
  • Разтоварище - комплект със система за обеззаразяване;
  • Гранулираща инсталация.

Внедряването в експлоатация на изброените по-горе инвестиции ще повиши нивото на биосигурност в свинефермата на дружеството, вследствие на което ще бъде намален риска от разпространение на болести и съответно ще бъдат избегнати загубите, свързани с ликвидиране на огнища на АЧС и разходите по възстановяване на производството, което на практика ще повиши конкурентоспособността на стопанството на „Акма Трейд Лимитид“

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД