Подмярка 5.1 I ЕТ „Грими – Хюсеин Хюсеин“
За бенефициента:
ЕТ „Грими – Хюсеин Хюсеин“ осъществява дейности по производство и реализация на животновъдна продукция – угоени прасета. Фирмата притежава два животновъдни обекта, регистрирани в  град Пещера. Фирмата постепенно се е наложила на пазара за производство и реализация на свине. Основна предпоставка за това са уменията и опитът на ръководството в това направление и изграденото модерно оборудване във фермата.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващи животновъдни обекти
  • Размер на инвестиционните разходи: 530,024.86 лв.
  • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития” 

Нашата работа

Процес

Конкретния инвестиционен избор се базира на основните принципи за биосигурност, а именно:

 

  • Мобилен инсинератор за обезвреждане на странични животински продукти, получени от дейността на двата животновъдни обекта. Наличието на мобилно съоръжение - инсинератор за обезвреждане на странични животински продукти ще може да бъде използван за инсинерация и в двата животновъдни обекта, собственост на ЕТ "Грими", с което ще се намали риска от разпространение на инфекциозни заболявания. Използването на мобилния инсинератор ще позволи обезвреждане на трупове от прасета без да е необходимо да напускат територията на съответните обекти, както и без нужда от тяхното допълнително транспортиране и предаване на външна лицензирана фирма, което само по себе представлява риск от кръстосано разпространение на инфекциозни болести;
  • Инвестиции в изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура за подобряване на качеството на водата. Предвижда се монтаж на система за пречистване, дезинфекциране, омекотяване и структуриране на питейна вода за животнитe в животновъден обект в град Пазарджик и животновъден обект в град Пещера. Въвеждането в експлоатация ще осигури пълна защита на питейната вода във фермите, чрез премахване на вируси, патогени и химикали попаднали във водата. По този начин ще се засили имунитета на отглежданите животни, което е предпоставка и за по-висока продуктивност.

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД