6.4.1 I „ВАЛЕКС ГРУП -2“ ЕООД
За бенефициента:
„Валекс груп – 2” ЕООД е дружество развиващо дейност в дърводобив и дървопреработване на територията на общ. Разлог. Основано е през 2010 г., със седалище и адрес на управление гр. Разлог. Притежава собствена база за първична преработка на дървесина и за продажба на обли и фасонирани дървесни материали. Произвежданите продукти се реализират на територията на страната и в съседна Гърция. Усилията на ръководството на дружеството са насочени към непрестанно развитие и разширяване на производството, търсенето и навлизането в нови пазарни ниши.
„ВАЛЕКС ГРУП -2“ ЕООД има успешно реализиран проект и получи подпомагане по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от договора за функционирането на европейския съюз“ Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: "Закупуване на технологично оборудване за предприятие за производство на изделия от дървен материал“
  • Размер на инвестиционните разходи: 654 755,20 лева
  • 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Нашата работа

Процес

С осъществяването на проекта бе закупено високотехнологично и ефективно, съобразено с изискванията за енергийна ефективност оборудване за предприятие за производство на изделия от дървен материал. Закупен и инсталиран е пакеторазкройващ циркуляр, с номинална дължина на рязане 4300 мм, максимална дебелина на пакета 130мм и минимална дебелина на плочита 6 мм, в комплект с един фиксиран плот и два подвижни плота с въздушни възглавници, както и PLC софтуер и софтеур за оптимизиране разкрояване на плочи.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД