Подмярка 4.2 и Подмярка 4.1 I “АГРОХИТ„ ООД
За бенефициента:
„Агрохит“ ООД развива своята земеделска дейност в землищата на общ. Павел баня. Обработваните от кандидатът площи са над 400 дка трайни насаждения от биологично сертифицирани череши и сливи. Фирмата успешно реализира проекти по Подмярка 4.2 и Подмярка 4.1. Подмярка 4.2: „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на  проекта: „Предприятие за преработка на плодове“
  • Размер на инвестиционните разходи:  2 622 590,34 лева

Нашата работа

Процес

Предметът на инвестицията е строително ремонтни работи във връзка с изграждане и оборудване на предприятие за преработка на плодове в община Павел Баня . С реализацията на проекта „АГРОХИТ“ ООД повиши конкурентоспособността на предприятието, създадена е отлична среда за преработка на собствената продукция и произвеждане на висококачествени продукти на ниска себестойност при висока ефективност на производствените мощности, в резултат на което се постигна и висока конкурентост на пазара на преработени биологични плодове.
Подмярка 4.1: „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година
- наименование на проекта: „Изграждане на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми, заедно с опорна конструкция за съществуващи овощни градини
- размер на инвестиционните разходи: 1 778 841,95 лева

Допълнително

Предмет на инвестицията е изграждане на система за защита от градушки, птици и насекоми над съществуващи трайни насаждения от череши (214 дка) и сливи (151 дка) в землището на село Скобелево, община Павел баня, включващо поставяне на :
- Мрежа за защита от градушки, птици и насекоми, заедно с опорна конструкция за овощна градина с черешови насаждения на площ от 73,76 дка;
- Мрежа за защита от градушки, птици и насекоми, заедно с опорна конструкция за овощна градина с черешови насаждения в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня на площ 141,1 дка;
- Мрежа за защита от градушки, птици и насекоми, заедно с опорна конструкция за овощна градина с насаждения от сливи на 151,34 дка

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД