Мярка 121 I Мая Попова ЧЗП
За бенефициента:
Мая Попова работи в сферата на земеделието от 2009 г., когато се регистрира като частен земеделски производител, и развива дейността си на територията на гр. Петрич, общ. Петрич. Кандидатът стопанисва под аренда за срок от десет години 18 дка нива, която е заета с насаждения от пипер. Земеделският производител притежава и собствена земя с площ 8,09 дка, където отглежда градински домати. ЗП Мая Попова вече е изпълнила един проект по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“, по който са направени инвестиции за изграждане на система за капково напояване.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта:  „Закупуване на земеделска техника за зеленчукопроизводство“
  • Размер на инвестиционните разходи: 83 576.00 лева
  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

Настоящият проект е насочен именно към модернизирането на стопанство в региона, което се занимава с производство на зеленчуци. Инвестицията на ЗП Мая Попова включва закупуването на колесен трактор без кабина, фреза, щангова пръскачка и лозарски плуг. Изборът на машините е съобразен с площта, която е култивирана, като е направена преценка на необходимите техника и оборудване за максимално прецизно и своевременно извършване на обработките.

Допълнително

В резултат на осъществения проект ЗП Мая Попова може да извършва дейностите по почвообработка самостоятелно и да осигурява растителна защита на отглежданите култури при много по-ниска себестойност. Инвестицията осигурява независимост и възможност за близък контрол на всички процеси. Реализирането на проекта допринася и за подобряване на условията на труд, увеличаване на приходите, както и за намаляване на разходите и максимизиране на икономическия ефект от дейността.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД