Подпомагането е разработено в три подмерки и ще се предоставя под формата на еднократно плащане...
ДФ „Земеделие“ призовава всички кандидати по схемите и мерките на директните плащания, и най-вече бенефициентите...
Инсинераторите, които се използват за изгаряне на отпадъци от земеделското производство няма да преминават през задължителна Оценка за въздействие върху околната среда(ОВОС).