Министерство на земеделието, храните и горите представи проекти на инвестиционни мерки в горския сектор по...
Шест интервенции са включени в предложенията по новата ОСП за лозаро-винарския сектор, които са обсъждани...
50 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия...
ДФ „Земеделие“ дава възможност на бенефициентите по ПРСР 2014-2020 да анексират подписаните договори. От облекчението...
ДФ „Земеделие“ дава възможност на бенефициентите по ПРСР 2014-2020 да анексират подписаните договори. От облекчението...
Проектите по подмярка 4.1 на ПРСР само за земеделска техника- без становище от РИОСВ. Това...
Подпомагането е разработено в три подмерки и ще се предоставя под формата на еднократно плащане...
ДФ „Земеделие“ призовава всички кандидати по схемите и мерките на директните плащания, и най-вече бенефициентите...
Инсинераторите, които се използват за изгаряне на отпадъци от земеделското производство няма да преминават през задължителна Оценка за въздействие върху околната среда(ОВОС).