Приключило е предварителното класиране на 647 проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“,...