Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува Разяснения по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярката за преработка – 4.2 е удължен до 17.30 часа на 31 март. Това става ясно от заповедта, публикувана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН). Темата беше поставена при първата среща на представителите на Асоциацията на земеделските производители в България и земеделският министър Иван Иванов.
Подмярката 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ще подпомогне икономическото развитие, укрепване, модернизацията и технологичното обновление на стопанствата в размер от 2000 до 7999 СПО.
При кандидатстването се подава Бизнес план, който задължително включва увеличаване на икономическия размер на стопанството с най-малко 4 000 евро, измерен в СПО и поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лв. Максималния срок за изпълнение на плана е 5 години, считано от датата на сключване на административния договор, предаде още ОИЦ-Добрич.
С близо 63 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“...
Приключило е предварителното класиране на 647 проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“,...
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 50 проекта...
Близо 2,9 млрд. лева са предвидени за подкрепа на земеделските производители през 2021 г. Те...
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” одобри финансов ресурс в размер на общо 12 200 000...