Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на насоки по следните 4 процедура чрез подбор на проектни предложения по по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

 1. „УлициBG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 • По тази процедурата един кандидат може да подаде само едно проектно предложение. Освен по настоящата процедура, общината може да подаде проектно предложение и за дейността – реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. По другите две дейности, свързани с инвестиции в пътна и водоснабдителна инфраструктура не е допустимо да се комбинират проектни предложения, с проекти по настоящата процедура.
 • Няма да се прилага ограничението, че една община може да получи подпомагане до левовата равностойност на 10 000 000 евро, общо по всички обявени приеми по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за целият период на прилагането, т.е по настоящата процедура могат да подадат проекти и общини при които общо всички одобрени проекти през целият програмен период надхвърлята левовата равностойност на 10 000 000 евро.
 • Също така по настоящата процедур амогат да бъдат подадени проектни предложения от кандидати общини, които имат одобрени проекти от предходни приеми за дейността строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях.
 • Проектите трябва да се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България/РБ, съгласно новата дефиниция за селски район.
 • По процедурата може да се кандидатства синвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект”.
 • Проектите могат да включват реконструкция и/или рехабилитация само на енергозахранващите и осветителните съоръжения и тела.
 • Подпомагат се проекти, ако под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години, считано от датата на сключване на административния договор.
 • Финансова помощ: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е в размер на 68 453 000 лева. Максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение по процедурата не може да надхвърля левовата равностойност на1 млн. евро за един кандидат община. По процедурата не е предвиден минимален размер на БФП. Максималният размер на БФП е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.
 1. „Пътища“BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 • По тази процедура един кандидат може да подаде само едно проектно предложение. Освен по настоящата процедура, общината може да подаде проектно предложение и за дейността – реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. По другите две дейности, свързани с инвестиции в улична и водоснабдителна инфраструктура не е допустимо да се комбинират проектни предложения, с проекти по настоящата процедура.
 • Няма да се прилага ограничението, че една община може да получи подпомагане до левовата равностойност на 10 000 000 евро, общо по всички обявени приеми по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за целият период на прилагането, т.е по настоящата процедура могат да подадат проекти и общини при които общо всички одобрени проекти през целият програмен период надхвърлята левовата равностойност на 10 000 000 евро.
 • Също така по настоящата процедура могат да бъдат подадени проектни предложения от кандидати общи, които имат одобрени проекти от предходни приеми за дейността строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях.
 • Проектите трябва да се осъществяват на територията на общините от селските райони на РБ, съгласно новата дефиниция за селски район.
 • По процедурата може да се кандидатства с инвестиционен проект, изработен във фаза„Технически проект” или „Работен проект”.
 • Проектите могат да включват реконструкция и/или рехабилитация само на енергозахранващите и осветителните съоръжения и тела.
 • Подпомагат се проекти, ако под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години, считано от датата на сключване на административния договор.
 • Подпомагат се проекти, ако пътя/пътищата, за които е подадено проектното предложение са включени в Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване списък на общинските пътища. Инвестиционните проекти трябва да включват изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура, в случай че не са изградени.
 • Финансова помощ: Общият размер на БФП по процедурата е в размер на 97 790 000 лева. Максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение по процедурата не може да надхвърля левовата равностойност на 1,5 млн. евро за един кандидат община. По процедурата не е предвиден минимален размер на БФП. Максималният размер на БФП е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта, ако допустимите за финансово подпомагане разходи не надхвърлят левовата равностойност на 1 000 000 евро съгласно чл. 61, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Размерът на БФП за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, и са в размер на допустимите за финансово подпомагане разходи които надхвърлят левовата равностойност на 1 000 000 евро се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), съгласно Приложение № 2 от Насоките за кандидатстване. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи – ползи“ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
 1. „Енергийна ефективност“BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 • По тази процедура един кандидат може да подаде само едно проектно предложение. Освен по настоящата процедура, общината може да подаде проектно предложение и за още една от дейностите по които е обявен прием през 2022 г.
 • Няма да се прилага ограничението, че една община може да получи подпомагане до левовата равностойност на 10 000 000 евро, общо по всички обявени приеми по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за целият период на прилагането, т.е по настоящата процедура могат да подадат проекти и общини при които общо всички одобрени проекти през целият програмен период надхвърлята левовата равностойност на 10 000 000 евро.
 • Също така по настоящата процедура могат да бъдат подаденипроектни предложения от кандидати общи, които имат одобрени проекти от предходни приеми за дейността реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.
 • Проектите трябва да се осъществяват на територията на общините от селските райони на РБ, съгласно новата дефиниция за селски район.
 • Финансова помощ се предоставя и за инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Необходимо е чрез инвестициите да се произвежда енергия, която да не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на общинската сграда, в която се предоставят обществени услуги.
 • Финансова помощ: Общият размер на БФП по процедурата е в размер на 29 337 000 лева. Максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение по процедурата не може да надхвърля левовата равностойност на 500 хил. евро за един кандидат община. По процедурата не е предвиден минимален размер на БФП. Максималният размер на БФП е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.
 1. „Вода “BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 • По тази процедура един кандидат може да подаде само едно проектно предложение. Освен по настоящата процедура, общината може да подаде проектно предложение и за дейността – реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. По другите две дейности, свързани с инвестиции в улична и пътната инфраструктура не е допустимо да се комбинират проектни предложения, с проекти по настоящата процедура.
 • Проектите трябва да се осъществяват на територията на общините от селските райони на РБ, съгласноновата дефиниция за селски район, както и в агломерации под 2000 е.ж., които са обслужвани от консолидирани ВиК оператори.
 • Няма да се прилага ограничението, че една община може да получи подпомагане до левовата равностойност на 10 000 000 евро, общо по всички обявени приеми по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за целият период на прилагането, т.е по настоящата процедура могат да подадат проекти и общини при които общо всички одобрени проекти през целият програмен период надхвърлята левовата равностойност на 10 000 000 евро.
 • Също така по настоящата процедура могат да бъдат подаденипроектни предложения от кандидати общи, които имат одобрени проекти от предходни приеми за дейността изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони.
 • По процедурата може да се кандидатства с инвестиционен проект, изработен във фаза„Технически проект” или „Работен проект”.
 • Подпомагат се проекти, за които ВиК оператор се е съгласил да участва във всеки етап на изпълнението на одобрения инвестиционен проект и извършва мониторинг чрез наблюдение и оценка на изпълнението на проекта.
 • Инвестиционният проект, може да включва и изграждането и/или реконструкцията/рехабилитацията на сградни водопроводни отклонения в частта, която не е собственост на частни лица.
 • Инвестиционният проект, може да включватреконструкция и/или рехабилитация върху цялата ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или улична настилка, нарушени в резултат на изкупните работи, като разходите за реконструкция и/или рехабилитация върху цялата ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или улична настилка, нарушени в резултат на изкопните работи.
 • Финансова помощ: Общият размер на БФП по процедурата е в размер на 97 790 000 лева. Максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение по процедурата не може да надхвърля левовата равностойност на 1,5 млн. евро за един кандидат община. По процедурата не е предвиден минимален размер на БФП. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта, ако допустимите за финансово подпомагане разходи не надхвърлят левовата равностойност на 1 000 000 евро съгласно чл. 61, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, и са в размер на допустимите за финансово подпомагане разходи които надхвърлят левовата равностойност на 1 000 000 евро се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), съгласно Приложение № 3 от Насоките за кандидатстване. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи – ползи“ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

 

В срок до 21 юли 2022 г. (до 23:59 ч.) на електронна поща: rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020 могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи.

Критериите за подбор на проектните предложения по 4-те процедури бяха одобрени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г. на 18-то заседание, проведено на 11 юли 2022 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *