146 са проектните предложения, подадени в рамките на приключилия целеви прием за проекти с инвестиционна стойност до 300 хил. евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на всички подадени проектни предложения е 69 870 500.82 лв, информират от Национална селска мрежа (НСМ).

Очаква се ДФ „Земеделие“ да излезе с официална информация за броя на дублираните проекти, тъй като съгласно условията за кандидатстване на разглеждане подлежи само последния подаден по време проект, а предходните се считат за оттеглени. 34 407 551.10 лв. е общият размер на заявената по проектите субсидия при 39 116 000 лв. определен общ размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проекти, подсигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (33 248 600 лв. от E3ФРСР) и национално финансиране (5 867 400 лв.). По процедурата можеха да кандидатстват регистрирани земеделски стопани с минимален размер от 8 000 евро СПО, групи или организации на производители, еднолични търговци и юридически лица, както за всички важеше изискването да имат минимална история към датата на кандидатстване от 36 месеца.

Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия, назначена с акт на изпълнителния директор на ДФЗ. Оценката на проектните предложения включва няколко етапа – оценка на административното съответствие и допустимостта; техническа и финансова оценка.

Важно е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата, напомнят от НСМ. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Договорите са за срок от 24 месеца или 36 месеца при разходи за строително-монтажни работи, които изискват разрешение за строеж.

 

Източник: agrozona.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *