Определеният бюджет по процедура „Енергийна ефективност“ е в размер на 29 337 000 лева Държавен...
В срок до 21 юли 2022 г. (до 23:59 ч.) на електронна поща: rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020 могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи.
Промяната в критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР също ще бъде част от дневния ред на заседанието.