Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува Разяснение по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2.„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Ползите от българския план за възстановяване и устойчивост са в центъра на информационна кампания, която започва на 12-ти май в България по инициатива на Европейската комисия, става ясно от публикация на сайта на Единния информационен портал на европейските струкрурни и инвестиционни фондове.
В навечерието на празниците ферма за яйца от свободно отглеждани кокошки „Ангелов“ в партньорство с търговска верига „Фантастико“ стават част от благотворителната инициатива на Hellmann’s Bulgaria под надслов „Добрите яйца не остават“ в подкрепа на Българската хранителна банка. Кампанията цели да привлече общественото внимание към темата за разхищението на храна.
Със заповед на министъра на земеделието от 27 април 2022 г. стартира прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 в Кампания 2022
Държавен фонд „Земеделие“ информира, че е приключила оценката за административно съответствие и допустимост на 258 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.009 по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020.
Още два дни, до 31 март т.г., могат да се подават проектни предложение по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), след като ДФ „Земеделие“ удължи срока до края на месеца, до 17,30 часа.
В новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) се предвижда стопаните, които използват добре адаптирани, или местни сортове, да бъдат допълнително финансирани заради запазването на регионалното разнообразие от растения. Неслучайно в контекста на всички завишени зелени изисквания и за справяне с климатичните промени според Организация по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) използването на адаптирани култури и сортове се определя като една от най-интелигентните практики за намаляване на риска от климатичните промени. От друга страна внедряването в практиката на такива сортове запазва плодородието на почвите и водните ресурси, което освен намаляване на загубите от засушаване, ниски и високи температури, води и до намаляване на употребата на пестициди и по-нисък екологичен отпечатък.
Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Николай Каварджиклиев и заместничката му Виктория Иванова, в чийто ресор е ПРСР 2014-2020, представиха актуална информация за етапа на изпълнение на ПРСР 2014-2020 и за състоянието и кадровата обезпеченост на ДФЗ в рамките на проведеното на 16.03.2022 г. изслушване в Комисията по земеделието, храните и горите („Комисията“) към 47-о Народно събрание (НС).
52 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 00 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 28.02.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 586 023 769 евро от ЕЗФРСР.
В селското стопанство ще се подкрепят инвестиции, допринасящи за по-ефективно използване на ресурсите, адаптиране на стопанствата към климатичните промени, скъсяване на веригите за доставка и опазване на генетичните ресурси. Предвижда се инвестиционната схема да продължи до края на 2025 г.