Министерството на земеделието и храните извърши редуциране и актуализация на част от изискуемите документи за плащане от бенефициентите с изпълнени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“
Със заповед на министъра на земеделието от 27 април 2022 г. стартира прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 в Кампания 2022
Още два дни, до 31 март т.г., могат да се подават проектни предложение по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), след като ДФ „Земеделие“ удължи срока до края на месеца, до 17,30 часа.
В новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) се предвижда стопаните, които използват добре адаптирани, или местни сортове, да бъдат допълнително финансирани заради запазването на регионалното разнообразие от растения. Неслучайно в контекста на всички завишени зелени изисквания и за справяне с климатичните промени според Организация по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) използването на адаптирани култури и сортове се определя като една от най-интелигентните практики за намаляване на риска от климатичните промени. От друга страна внедряването в практиката на такива сортове запазва плодородието на почвите и водните ресурси, което освен намаляване на загубите от засушаване, ниски и високи температури, води и до намаляване на употребата на пестициди и по-нисък екологичен отпечатък.
Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Николай Каварджиклиев и заместничката му Виктория Иванова, в чийто ресор е ПРСР 2014-2020, представиха актуална информация за етапа на изпълнение на ПРСР 2014-2020 и за състоянието и кадровата обезпеченост на ДФЗ в рамките на проведеното на 16.03.2022 г. изслушване в Комисията по земеделието, храните и горите („Комисията“) към 47-о Народно събрание (НС).
52 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 00 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 28.02.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 586 023 769 евро от ЕЗФРСР.
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира за приключилата оценка за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 645 проектни проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ от ПРСР 2014-2020.