За 78 проекта тече срок за възражения!

 

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира за приключилата оценка за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 645 проектни проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ от ПРСР 2014-2020.

Целевият прием бе реализиран в периода от 3 юли 2020 г. до 30 септември 2020 г. (689 проекта подадоха животновъдите по целевия прием на подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020). На 15 април 2021 г. ДФЗ излезе с предварителното класиране на 647 проекта, а на 27 юли 2021 г. ДФЗ публикува финален списък на 647 проекта, които преминават на оценка за административно съответствие и допустимост (Целеви прием по подмярка 4.1 на ПРСР: ДФЗ публикува финален списък на 647 проекта, които преминават на оценка за административно съответствие и допустимост).

След като Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 увеличи със Заповед №РД 09-754 от 26.07.2021 г. първоначално обявеният бюджет (58 674 000 млн. лв) по целевия прием на подмярка 4.1 с 32 млн. евро, общият размер на безвъзмездната фианнсова помощ (БФП) по процедурата възлезе на 121 259 600 лв., което позволи на ДФЗ да разгледа и оцени всички проектни предложения, получили минимално допустимия брой точки – 15. Субсидията по приема е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение.

552 проекта преминават до ТФО, а 78- не преминават до ТФО!

Съгласно Указанията за кандидатсване по процедурата, оценката и класирането на проектните предложения се извършват от Оценителна комисия, назначена с акт на изпълнителния директор на ДФЗ. Оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1:Предварителна оценка, ако размерът на заявената БФП на всички подадени проектни предложения по процедурата надхвърля разполагаемия бюджет по процедурата;
  • Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (ОАСД);
  • Етап 3:Техническа и финансова оценка (ТФО).

ТФО се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно ОАСД.

От оценените на административно съответствие и допустимост 645 проекта:

  • 552 проектни предложения преминават до следващия етап на разглеждане – ТФО,
  • 78 са проектите, които не преминават на ТФО,
  • 15 проектни предложения са оттеглени от кандидатите.

Недопуснатите до ТФО кандидат могат да подадат писмени възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ в едноседмичен срок от съобщаването в ИСУН!

ДФЗ съобщава, че ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до ТФО на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА също чрез ИСУН.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена ТФО. След приключване на етап ТФО кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, ще бъдат поканени от ДФЗ за подписване на административни договори.

На интернет страницата на ДФЗ е публикуван Списък с проектите, които не преминават на последващ етап ТФО.

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

 

Източник: https://ruralnet.bg/

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *