Финансовата помощ за един кандидат е не повече от 15 000 евро и ще се изплаща на два транша

Условията за кандидатстване по подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., представиха на виртуална информационна среща експерти от Областен информационен център-Добрич.

Подмярката 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ще подпомогне икономическото развитие, укрепване, модернизацията и технологичното обновление на стопанствата в размер от 2000 до 7999 СПО. По подмярката могат да кандидатстват физически лица, ЕТ, ЕООД и ООД, и кооперации, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

Финансовата помощ за един кандидат е не повече от 15 000 евро и ще се изплаща на два транша. След одобрение и сключване на договор се предоставят 10 000 евро. Второто плащане от 5 000 евро е след извършена проверка от Държавен фонд „Земеделие“ за установяване на точното изпълнение на бизнес плана.

Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години.
Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години при одобрен бизнес план, включващ увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с 2 000 евро СПО, поне една инвестиция в ДМА/ДНА от минимум 700 лв., постигане на поне един специфичен за стопанството резултат и преминаване на обучение относно опазване на околната среда в земеделието.

Безплатно изготвяне на проектите.
На кандидатите отговарящи на условията за допустимост по подмярка 6.3, Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще изготвя безплатно проектните предложения. Тази услуга се предоставя след подаване на заявление в един от Териториалните областни офиси не по-късно от 23 февруари 2022 г. и не по-късно от 21 февруари 2022 г. за заявления подадени чрез лицензиран пощенски оператор.

Крайният срок за представяне на проектни предложения по подмярка 6.3 е до 2 март 2022 г., 17:30 ч.
Подаването на проектно предложение и по двете подмерки се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на https://eumis2020.government.bg, с използването на валиден Квалифициран електронен подпис.

Кандидати и по двете процедури могат да искат разяснения по документите и условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020.

Пълният пакет документи процедурите (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) са публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg  и на интернет адреса на Министерството на земеделието, храните и горите.

Записът от срещата може да бъде гледан на Facebook страницата на ОИЦ-Добрич, на следния линк:https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=283583113755964

Екипът на Областен информационен център – Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата във фейсбук.

Източник: Агрозона