Финансовата подкрепа на земеделските производители ще се реализира в три основни направления, като дейностите за финансиране ще бъдат сходни на тези от Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира за приключилата оценка за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 645 проектни проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ от ПРСР 2014-2020.
Мярката за преработка на земеделска продукция е изключителна възможност за модернизиране на съществуващите предприятия от...