Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува Разяснения по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020.

Публикуваните на 04.03.2022 г. разяснения на УО съдържат отговори на общо 140 запитвания, изпратени в периода 15.10.2021 г. – 24.02.2022 г.

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати!

31 март 2022 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН! Публикувана е заповед за увеличение с 20 млн. евро бюджета и удължаване до 31 март приема по подмярка 4.2 на ПРСР

 

Питайте УО на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на официалната страница на Министерството на земеделието ТУК и в сайта на ИСУН 2020 ТУК!

 

Източник: https://ruralnet.bg/ 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *