Подмярка 5.1 I ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО АД
За бенефициента:
ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО АД започва дейността си през 2000 г. - свинекомплекс, специализиран в поддържането на селектирано стадо от хибридни свине майки за нуждите на стоковото свиневъдство на „Бони Холдинг“ и извършващ пълен цикъл на отглеждане на подрастващи прасета и съответния брой угоени свине.
Акционерно участие на „Бони Холдинг“ АД: 69,68%
Project 660x600px

За проекта

  • Размер на инвестиционните разходи: 345,148.36 лв.
  • Наименование на проекта: Закупуване на машини, съоръжения и оборудване за био сигурност и изграждане на оградни съоръжения в животновъден обект за отглеждане на свинее.

Нашата работа

Процес

Фирмата има подписан договор по 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и ще инвестира в:
• Закупуване и използване на оборудване за дезинфекция под налягане;
• Закупуване и монтиране на автоматизирани входни рампи за дезинфекция автомобили;
• Закупуване и монтиране на Удължителна рампа за дезинфекция автомобили;
• Изграждане на плътна стоманобетонова ограда около животновъдния обект;
• Поставяне на хладилен контейнер за съхранение на странични животински продукти и трупове - до +4°С.

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД