Мярка 121 I "Планета – 98" ЕООД
За бенефициента:
„Планета – 98” ЕООД се занимава с производство и реализация на земеделска продукция в направление млечно говедовъдство, свиневъдство и птицевъдство, както и растениевъдна дейност. Кандидатът стопанисва земеделски земи, пасища и ливади в землищата на селата Върбица, Драганово, Писарево, Поликраище, Първомайци, Янтра, Горна Студена, Александрово и Хаджидимитрово, обл. Велико Търново като голяма част от добиваната растениевъдна продукция се използва изцяло за фураж на отглежданите в стопанството животни. За постигане на висока ефективност в производството дружеството реализира проект по предприсъединителната програма САПАРД, с който закупува трактор, фуражораздаващо ремарке и товарач. Успешно е реализиран и проект по ПРСР 2007-2013 г. за модернизация на фуражна кухня и техника за оползотворяване на торовия отпадък от говедовъдната ферма.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Изграждане на свинеферма за угояване на 1920 прасета е село Писарево, силози към фуражен цех и земеделска техника за кравеферма в село Поликраище
  • Размер на инвестиционните разходи: 2 095 638.53 лева
  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

Инвестициите по настоящия проект включват закупуването на вертикално фуражораздаващо ремарке миксер-смесител; трактор; продълбочител; универсален дисков агрегат; вакуумна сеялка за пролетни култури; пръскачка; навесен реверсивен плуг; доставка на три броя силози с общ капацитет 4170 т, за секция почистване на зърно; доставка на три броя силози с общ капацитет 4170 т за секция склад за зърно; доставка на три броя силози с общ капацитет 4170 т за секция електро. Предвижда се още изграждане и оборудване на четири производствени сгради за угояване на свине с капацитет по 480 бр. всяка, както и съоръжения за оползотворяване на торовия отпадък от предвидения за изграждане нов животновъден обект в село Писарево, общ. Горна Оряховица. Инвестицията ще допринесе за повишаване на качеството на произвежданата животинска продукция.

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД