Мярка 121 I "Планета – 98" ЕООД
За бенефициента:
Планета – 98” ЕООД осъществява основно дейности по производство и реализация на земеделска продукция от млечно говедовъдство. Кандидатът стопанисва земеделски земи, пасища и ливади в землища в обл. Велико Търново с обща площ над 12400 дка. Говедовъдната ферма на дружеството се намира в с. Поликраище, обл. Велико Търново. Във фермата се отглеждат около 700 говеда от различни възрастови групи. Породният състав на стадото се състои от черно-шарено и българско кафяво говедо. Отглежданите породи се характеризират с дълголетие, високи възможности за възпроизводство, висока масленост и високо протеиново съдържание на млякото, което е с отлични показатели за производство на сирене и кашкавал. Високото му качество гарантира и висока цена.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: „Модернизиране на съществуващ фуражен цех и закупуване на машини за оползотворяване на оборска тор и за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници“
  • Размер на инвестиционните разходи: 762 330.00 лева
  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013)

Нашата работа

Процес

Конкретните инвестиции по проекта включват покупката на трактор;
• Тороразхвърлящо ремарке;
• Специализиран товарач за кравеферма;
• Цистерна за течен оборски тор; модернизиране на съществуваща фуражна кухня.

Процес

В допълнение, модернизирането на съществуващата фуражна кухня допринася за по-качествено производство на фураж на всеки един от етапите – съхранение на зърното, предсмесване и мелене, а освен това е модернизирана и електрическата инсталация. Тази инвестиция е директно свързана с производството на краве мляко, тъй като качественото хранене на животните е основна предпоставка за добив на по-добра продукция в качествено и количествено отношение.

“От самото основаване на нашата фирма работим в партньорство с АБ Консултинг, изключително сме доволни, коректни са, работят на много високо ниво.”

Николай Димов / Агролес – Димов ЕООД