Мярка 121 I "Мурра-2002" ООД
За бенефициента:
Фирма „Мурра-2002” ООД е регистрирана като земеделски производител и осъществява дейности по производство и реализация на растениевъдна и животновъдна продукция в землището на с. Лозен, общ. Стралджа, обл. Ямбол. Настоящият проект касае животновъдната дейност на дружеството – млечно биволовъдство. Понастоящем в биволовъдната ферма се отглеждат около триста животни от породата Българска Мурра, която се характеризира с добри възможности за възпроизводство, висока масленост и високо протеиново съдържание на млякото. При отглеждането на животните се прилагат съвременни научни методи при храненето, профилактиката, репродукцията и селекцията.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Изграждане на обор за биволици и инвестиции за оползотворяване на оборска тор и за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници
  • Размер на инвестиционните разходи: 2 353 888.00 лв.
  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

Проектът предвижда вързано оборно отглеждане. Tази технология е изключително подходяща за отглеждане на биволиците, тъй като те са топлолюбиви животни и не понасят големите студове през зимния период. Биволиците се отглеждат в сграда с обща хранителна пътека, като по този начин се позволява механизирано подаване и разнасяне на фуражите. Зоната за хранене е изградена непосредствено до зоната за почивка. Тя се обслужва от две проходни хранителни пътеки разположени по дължина от северна и южна ограждащи стени. Фуражът се подава от фуражораздаващи ремаркета, а хранителните коридори са двустранно обезпечени с врати. Торищните пътеки обграждат зоните за почивка на животните.

Доилната зала не е обособена като самостоятелен обект, а е част от помещението за отглеждане на животните. Пространството за доене е повдигнато с 85 см. спрямо пода на основното помещение. Животните се изкачват по рампа и чрез система от врати се насочват към местата за доене, които са организирани на „рибя кост“. Предвидени са 20 места за доене, двустранно разположени около траншеята за доячите. Животните се движат само в една посока и системата от врати не им позволява да се върнат обратно. След приключване на процеса доене, пак по рампа се връщат обратно при лежанките.

Избраната система за отглеждане на биволите от породата Българска Мурра, както и използването на най-съвременното оборудване в млечното биволовъдство прави стопанството на фирма „Мурра-2002” ООД единствено по рода си в страната. Новото технологично оборудване оказва многостранен положителен ефект върху дейността на дружеството по производството на мляко и отглеждането на биволици. Резултатът от реализацията на проекта е функциониращо модерно биволовъдно стопанство, отговарящо на европейските изисквания за опазване на почвите и водите от точково замърсяване.

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД