Подмярка 5.1 I "КАМЕЛИЯ - ВАСИЛ ГЕТОВ 1" ЕООД
За бенефициента:
"КАМЕЛИЯ - ВАСИЛ ГЕТОВ 1“  ЕООД е собственик на овцеферма в землището на гр. Долни Дъбник,  която е с капацитет 3536 бр. овце. Отглеждат се животни с млечно направление.
Към момента в овцефермата се отглеждат 1941 животни. За около половин година и при добри климатични условия животните се извеждат на паша. В останалите месеци животните се хранят предимно със зърно, суха люцерна и сено.
Храненето на животните е основна предпоставка за постигане на оптимална ефективност във фермата. Правилното хранене води до повишаване производителността на животните- в конкретния случай: до увеличаване на млеконадоя при овце с млечно направление. Оптимизирането на  технологията на хранене подобрява също така репродуктивността и здравето на цялото стадо.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: "Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция /склад за фуражи/ и закупуване на оборудване за повишаване безопасността на съхранение на фуражи с включена система за дезинсекция и дератизация"
  • Размер на инвестиционните разходи: 390 390.21 лв.
  • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития”

Нашата работа

Процес

В проектното предложение е предвидено е следното:

1/ Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция /склад за фуражи/ с площ от 1553,44 кв.м. Сградата ще се изгради в собствен на дружеството имот, находящ се в гр.Долни Дъбник.

2/ Закупуване на оборудване за повишаване безопасността на съхранение на фуражи с включена система за дезинсекция и дератизация, а именно:

- 2 бр. гръбни пръскачки;

- 17 бр. ултразвукови уреди, прогонващи гризачи;

-20 бр. живоулавящи капани за плъхове;

-20 бр. живоулавящи капани за мишки;

- 1 бр.  преносим уред за дезинфекция и дезинсекция.

Изграждането на склад за фуражи, снабден с оборудване за повишаване безопасността на съхранение на фуражи с включена система за дезинсекция и дератизация, ще доведе до:

- намаляване на риска от проникване, развитие и разпространение на болести при отглежданите в овцефермата животни;

- по-добра превенция срещу разпространение на инфекциозни и паразитни агенти във фуражите на животните;

- опазване здравето на животните и гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на по-добри условия  за съхранение на фуражите, с които се изхранват животните;

- понижаване на стопанските загуби, причинени от болести по животните.

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД