Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че е приключила оценката за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 258 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.009 по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

 От оценените на етап ОАСД 258 проекта:

  • 179 проектни предложения преминават на следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка (ТФО)
  • 61 са проектите, които не преминават на ТФО
  • 18 проектни предложения са оттеглени от кандидатите.

Недопуснатите до ТФО кандидати имат 1 седмица да подадат чрез ИСУН възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ.

ДФЗ съобщава, че ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до ТФО на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.

На интернет страницата на ДФЗ е публикуван списък с проектите, които не преминават на ТФО.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена ТФО.

За прием’ 2020 по подмярка 4.1.2.

В периода от 17 юли 2020 г. до 18 септември 2020 г. бе реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001- 4.009 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН бе 17:30 ч. на 18.09.2020 г.

По процедурата можеха да кандидатстват, физически лица, навършили 18 години,  еднолични търговци (ЕТ), юридически лица, регистрирани по Търговския закон и кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите и признати групи/организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябваше да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 % от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“ (съгласно продуктите, посочени в Приложение № 2 на Указанията за кандидатсване).

9 779 000 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата 2 444,75 лева е минималният размер на общите допустими разходи за един проект, а 48 895 лева е максималният. 136 906 лева е максималният размер на общите допустими разходи за един проект, представен от призната група/организация на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020. Финансовата помощ по подмярка е от 60 %  до 80 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия, назначенас акт на изпълнителния директор на ДФЗ. Оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1:Предварителна оценка, ако размерът на заявената БФП на всички подадени проектни предложения по процедурата надхвърля разполагаемия бюджет по процедурата;
  • Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
  • Етап 3:Техническа и финансова оценка (ТФО).

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.