Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува Разяснение по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2.„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 от ПРСР 2014-2020.

Публикуваните днес (07.06.2022 г.) разяснения на УО съдържат отговори на общо 8 запитвания, изпратени в периода 18.05.2025 г. – 28.05.2022 г.

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати!

17 август 2022 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

Всички кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на официалната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020.

Източник: ruralnet.bg 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *