ДФ „Земеделие“ дава възможност на бенефициентите по ПРСР 2014-2020 да анексират подписаните договори. От облекчението...
Подпомагането е разработено в три подмерки и ще се предоставя под формата на еднократно плащане...