Община Тетевен
За проекта:
„Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III – 358 – Голям извор до кръстовището с път - /I – 3/ „Ябланица – Джурово“, Община Тетевен“, сключен ДБФП №№11/07/2/0/00729 от 22.03.2018 г. между ДФЗ И Община Тетевен , подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктури“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Project 660x600px

Стойност на проекта

5 778 170,83 лв. без ДДС

Цел на проекта

Стимулиране на икономическото развитие, намаляване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване в Община Тетевен, както и осигуряване на пряка транспортна свързаност на общинския център с републиканската пътна мрежа: път I – 3 до гр. Ябланица и съответно до автомагистрала „Хемус“.

“От самото основаване на нашата фирма работим в партньорство с АБ Консултинг, изключително сме доволни, коректни са, работят на много високо ниво.”

Николай Димов / Агролес – Димов ЕООД