Община Банско
За проекта:

„Подобряване на енергийната ефективност на ученическо общежитие и преустройство на съществуващи спортни съоръжения и изграждане на нови такива в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ гр.Банско“, по  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктури“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съгласно договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0006-C01   от дата   23.05.2019   сключен между Община Банско и  Държавен Фонд  „Земеделие“

Project 660x600px

Стойност на проекта

679 188,32 лв. без ДДС

Цел на проекта

Да осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората и едновременно с това да се подобри общия естетически вид на сградата. подобри значително условията за обучение на учениците.

“От самото основаване на нашата фирма работим в партньорство с АБ Консултинг, изключително сме доволни, коректни са, работят на много високо ниво.”

Николай Димов / Агролес – Димов ЕООД