Общата стойност на всички подадени предложения е 42 017 523.53 лв

47 са проектните предложения в ИСУН, подадени в рамките на приема по новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020, информират от Национална селска мрежа (НСМ). Общата стойност на всички подадени предложения е 42 017 523.53 лв, а 25 592 859.82 лв. е общата стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по подадените проектни предложения. Очаква се да бъде потвърден окончателният брой на подадените проекти от страна на ДФ „Земеделие”, тъй като ИСУН не отчита броя на дублираните проекти.

За финансиране на проекти по подмярка 5.1 могат да участват както частни субекти, така и публични. Частните субекти могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г, а  публичните – БАБХ или ИА „Борба с градушките” (ИАБГ) или Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт проф. д-р Г. Павлов.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 45 905 931 лева, от който 9 387 840 лв. е гарантираният размер на БФП за кандидати – публични субекти и 36 518 091 лв. е гарантираният размер на БФП за кандидати – земеделски стопани.

Допустимите разходи

Допустимите са земеделски стопани отглеждащи свине, птици и дребни преживни животни. Една от най-интересните възможности е свързана със закупуването на инсениратори, която се предлага за първи път. По процедурата ще се подпомагат дейности за животновъдни обекти, специализирани в отглеждането на свине, птици или ДПЖ, включващи:

  1. Разходи за закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция;
  2. Разходи за закупуване на инсталации, оборудване за осигуряване на биосигурност и инфраструктура, в т.ч. помещения за персонал (напр. изграждане и оборудване на филтъра с душове, съблекални и т.н.) в стопанствата;
  3. Разходи за изграждане на огради или закупуване на преградни съоръжения;
  4. Разходи за изграждане или закупуване на съоръжения за съхранение и обеззаразяване на фуражи;
  5. Разходи за закупуване и изграждане на места, свързани със съхранение и преработка на странични животински продукти;
  6. Разходи за изграждане на съоръжения и закупуване на оборудване за унищожаване на странични животински продукти (инсинератори);
  7. Разходи за изграждане на съоръжения и закупуване на оборудване за дезинфекция и биозащита на питейна вода;
  8. Разходи за изграждане на съоръжения и закупуване на оборудване за дезинфекция на специализирани транспортни средства;
  9. Разходи за изграждане на съоръжения и закупуване на оборудване за дезинфекция на помещенията за отглеждане на животни;
  10. Разходи за закупуване на лабораторно оборудване и системи за мониторинг.

Със средства по мярката няма да е допустимо закупуване на земеделска техника – трактори, комбайни и прикачен инвентар.

Размер на средствата

По отношение на свиневъдните стопанства, размерът на допустимите разходи за един животновъден обект не може да надхвърля 700 хиляди евро. При кандидатите, отглеждащи птици максималният размер на допустимите разходи е левовата равностойност на 500 хиляди евро. За кандидати, отглеждащи дребни преживни животни, таванът е левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ не може да надминава 70% от размера на допустимите разходи за кандидати, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка и животните им са умъртвени в техните стопанства. 60% от размера на допустимите разходи ще се дават за животновъдни стопанства , които не са засегнати от епизоотичната обстановка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *