Медиите за нас

По девет мерки ще има прием през тази година - 141 млн. лева са предвидени за аграрния бизнес по ПРСР – Сп. Агрозона 

 

През следващата година предстои да бъде отворен прием по девет мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 година. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всички процедури ще бъде 141 млн. лева, стана ясно от думите на зам. министъра на земеделието д-р Лозана Василева. Още в началото на годината ще бъде отворена подмярката за иновации 16. 1. През годината ще има прием и по подмярка 7.3 за създаване на широколентова инфраструктура в малките населени места.

През май отварят подмярката за напояване

Три приема ще има през май тази година.Това са подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“, подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП). По подмярката за професионално обучение е предвиден бюджет до левовата равностойност на 8 хил. евро.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по подмярка 4.3 ще бъде до левовата равностойност на почти 50.5 млн. евро. Целта на подмярка 4.3 е да бъде възстановена инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизация. По време на последното заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР беше представен проект на подмярката. Предстои документът да бъде дискутиран с DJ AGRI в Европейската комисия. Когато мярката бъде одобрена ще има тематични работни групи за обсъждане условията за кандидатстване.

Насочената към развитие на малки земеделски стопанства подмярка 6.3 ще стартира с бюджет от 22 млн. евро. Максимално един проект може да получи 15 хил. евро.

Предвиден е прием за популяризиране на къси вериги на доставки

За юни е предвиден прием по подмярка – 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) ще е до левовата равностойност на малко над 12 млн. евро.

Планирано е през септември да започне приемът по подмярка 16.4. «Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки». Максималният бюджет за втората фаза е 8 млн. евро. Допустими кандидати са организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар.

През ноември, ще бъде отворен приемът по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Максимално един проект ще кандидатства за 15 хил. евро.

Продължава текущото кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Левовата равностойност на 1 млн. евро е БФП по процедурата за 2019 г. Допустими кандидати по тази мярка са одобрени местни инициативни групи.

Сп. Агрозона -  (бр. 67, април 2017)

Сп. Агрозона -  (бр. 66, март 2017) - Новости в схеми за директни плащания 2017 г.

Сп. Агрозона -  (бр. 65, февруари 2017) – Тръгва пчеларско направление по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР

Сп. Агрозона -  (бр. 64, януари 2017) – През 2017г. тръгва подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

Сп. Агрозона -  (бр. 63, декември 2016)“Горски мерки” от ПРСР 2014-2020г. с прием през 2017г.

Сп. Агрозона -  (бр. 62, ноември 2016) - ИНДИКАТИВНА програма за 2017 г. на МЗХ за приеми по ПРСР 2014-2020 г.

Сп. Агрозона -  (бр. 61, октомври 2016) - Санкциите при мониторинга по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

Сп. Агрозона  – (бр. 60, септември 2016) - Новости и промени при втория прием по пoдмярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства”

Сп. Агрозона -  (бр. 59, август 2016) – Подпомагане по мярка 5.4 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Сп. Агрозона  – (бр. 58, юли 2016) - Подпомагане по Мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от ПМДР 2014-2020

Сп. Агрозона – стр. 20-23 (бр.57, юни 2016) - Подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020

Регионална Телевизия Добрич – ИЗП.ДИРЕКТОР НА“АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ“: ДОБРИЧ ЗАСЛУЖАВА ДА СМЕ ТУК

Евроком ТВ – Агросектор, 28 май, 2016 г. – Подмярка 6.3: “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Добрич онлайн (27.05.2016 г.) – Агробизнес консултинг ЕООД откри офис в Добрич

Сп. Агрозона – стр. 18-23 (бр. 56, май 2016) – ПОДМЯРКА 6.3. “Стартова помощ за развитието на малките стопанства”

Сп. Агрозона – стр. 18-23 (бр. 55, април 2016) – ПОДМЯРКА 7.6. “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от ПРСР 2014-2020

Евроком ТВ – Агросектор, 26 март, 2016 г. – МЯРКА 11 – “Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020

Сп. Агрозона – стр. 18-21 (бр. 54, март 2016) – МЯРКА 11 – “Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020

Евроком ТВ – Агросектор, 28 февруари, 2016 г. – МЯРКА 10 – “Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020

Сп. Агрозона – стр. 40-43 (бр. 53, февруари 2016) – МЯРКА 10 – “Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020

Сп. Агрозона – стр. 16-21 (бр. 52, януари 2016) -  МЯРКА 7 – Възможности за общините

Сп. Агрозона – стр. 16-21 (бр. 51, декември 2015) - Програма специално за малките

През изминалия програмния период развитието на малките стопанствата бе подпомагано по няколко мерки на ПРСР 2007-2013: Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, чиято цел бе преструктуриране на полупазарните стопанства, повишаване на тяхната жизнеспособност и пазарна ориентация, подпомагна на стопанствата с малък икономически размер (от 1 до 4 икономически единици), а финансовата помощ бе в размер на 1 500 евро/г. за период максимум 5 г. За целия програмен период са одобрени 8634 на обща стойност на публичните разходи близо 55 млн.евро, а около 90% от одобрените заявления са за стопанства с размер до 5 ха. Мярка 142 „Създаване на организации на производители” имаше много ниско усвояване поради липсата на интерес, трудности при коопериране на дребните земеделски стопанства, липса на взаимно доверие, недостатъчни знания и умения за управление на маркетингова организация (водене на счетоводство, управление на търговско дружество/кооперация) и др. Мярка 143 “Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния”. Помощта се изразяваше в предоставянето от страна на НССЗ на пълен комплект от съветнически услуги на земеделски производители, допустими за кандидатстване по четири мерки от ПРСР (изготвяне на бизнес план, попълване на заявление за подпомагане и пр.). Кандидатстването на малки земеделски стопанства по инвестиционните мерки на ПРСР (мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”) бе затруднено поради липсата на опит на малките стопанства в подготовката на инвестиционни проекти, тяхното администриране и управление на проектната документация, големи трудности при осигуряване на финансиране.

Светослава СЛАВОВА

Експерт „Европейски програми“ Агробизнес Консултинг ЕООД

Сп. Daily КАПИТАЛ ABC_Bleed_5 – Екпсертите говорят: Агробизнес Консултинг ЕООД

МЯРКА 4.1. Палитра от възможности за фермерите – Несъмнено мярката, която дава най-много възможности за подпомагане в новата Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Сп. Daily КАПИТАЛ – стр. 4, 5 (март 2014 г.) – Евросредства за вашия бизнес!

Тук можете да видите какво казват за работата си с Агробизнес Консултинг ЕООД Николай Димов, зърнопроизводител и биволовъд от с. Факия, обл. Бургас; Драгомир Балджиев, собственик на „Балея Груп“; Цанко Цанев, земеделски производител от Горна Оряховица.

Телевизия АГРО BG (септ. 2013 г.) – Как се прави бизнес в България: От малкия магазин до голямата фабрика за филетирана пушена сьомга

Ще видите и чуете за най-голямото предприятие за филетиране на пушена сьомга, създадено с проект по Оперативна Програма за развитие на сектор „Рибарство”, изготвен от консултантите на Агробизнес Консултинг ЕООД. Проектът е успешно изпълнен и съответната субсидия вече е изплатена на инвеститора. Повече за проекта може да научите ТУК.

КАПИТАЛ (30 авг. 2013 г.) – Бизнес срещу течението

МЗХ (12 апр. 2012 г.)Модерно предприятие за производство на филетирана и пушена сьомга ще бъде изградено край София с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рибарство”

Econ.bg (12 апр. 2012 г.) – Столична фирма ще филетира сьомга от Норвегия

News.expert.bg (2 ноем. 2013 г.) – Наградиха най-добрите български фирми

Първо място в категория „Микро и малки български фирми“ в първото издание на престижния конкурс „Най-добра българска фирма на годината“ получи „Планета 98“. Екипът на Агробизнес Консултинг ЕООД е разработил 2 проекта на обща стойност близо 3 мнл. лева за фирма „Планета 98“ по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” от ПРСР (2007-2013), които са успешно реализирани. Допълнителна информация за проектите можете да получите ТУК.

Сп. Агрозона – стр. 40-42 (бр. 21, юни 2013 г.) – Българин завинаги

Младият овощар Иван Стоев е от малцината българи, които ще предлагат на пазара родни сушени сливи. Статията предлага запомнящата се история на земеделеца, както и подробности около неговия проект за изграждане на „цех за преработка и сушене на плодове“, разработен от експертите на Агробизнес Консултинг ЕООД. Проектът впечатлява с идеята за добавяне на стойност.

Сп. Агрозона – стр. 34-35 (бр. 16, ян. 2013 г.) – Любов завинаги

Милена и Борислав Горанови са от малцината зърнопроизводители в България, които отглеждат соя. Материалът представя кратката история за развитието на тяхната фирма ЕТ „Прис – Борислав Горанов“. Всички спечелени и изпълнени от фирмата проекти за европейски средства са разработени от Агробизнес Консултинг ЕООД. Кратко резюме на един от техните проекти можете да разгледате ТУК.

Сп. Агрозона – стр. 20-21 (бр. 15, дек. 2012 г.) – Специалисти по всичко

Тук ще се запознаете с малката планета от дейности, които реализира фирмата на земеделския производител Цанко Цанев. Проектите, разработени от екипа на Агробизнес Консултинг ЕООД за фирма „Планета 98”, изискват много големи инвестиции, съответно и координация между голям брой контрагенти, свързани с доставките, изпълнението и финансирането им. Повече полезна информация за някои от проектите на фирмата ще откриете ТУК.

Сп. Агрозона – стр. 34-35 (бр. 7, апр. 2012 г.) – Златното сечение

Мартин Драганов, управител на фирма „Агрострой” е единственият в страната, който ще произвежда компост по открит метод в Нови пазар с европейски пари. Статията разказва за този иновативен проект, като повече информация за него може да прочетете ТУК.

Сп. Агрозона – стр. 34-35 (бр. 4, ян. 2012 г.) – Силвия Руссо – предприемач между два континента

Този материал ще ви срещне с малка част от вълнуващата, сякаш слязла от коноекран история на един от най-успешните предприемачи и зърнопроизводители Силвия Руссо, която е дългогодишен клиент на Агробизнес Консултинг ЕООД.

Сп. Агрозона – стр. 34-35 (бр. 2, ноем. 2011 г.) – Сбъднати мечти с биволи

Фирма „Мурра-2002“ инвестира 2 млн. 600 хил. лв. в най-модерната ферма за биволи в Югоизточна Европа край Лозенец, Стралджанско. В статията ще прочетете какво разказват управителите на фирма „Мурра-2002“ Стоян Желязков и Йордан Койчев за проекта си, разработен от Агробизнес Консултинг ЕООД. Допълнителна информация за проекта може да откриете ТУК.

Дневник (10 ноем. 2011 г.) – Ферма на мечтите

Статията представя още интересни факти за развитието на биволовъдната ферма на „Мурра-2002“, зад чиито успехи го голяма степен стоят консултантите на Агробизнес Консултинг ЕООД.

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.