Екип

Ивайло Тодоров

Изпълнителен директор

Ивайло Тодоров е основател и изпълнителен директор на Агробизнес Консултинг ЕООД с над 15-годишен опит в сферата на земеделието. Започва кариерата си през 2000 г. като експерт в Държавен фонд „Земеделие“ при стартирането на програма САПАРД. От 2002 г. Ивайло Тодоров работи в областта на консултантските услуги по стратегическо бизнес планиране, предоставяне на инвестиционни възможности за агробизнеса и предприемачество в селските райони. По това време той се занимава с обосновка и оценка на проектната ефективност и рентабилност, подготовка и управление на инвестиционни проекти за финансиране по програмите САПАРД и ПРСР (2007-2013 г.).

Същевременно многократно участва в международни програми за обучение и конференции в САЩ, Австрия, Белгия, Германия и пр. Паралелно с това Ивайло Тодоров предоставя своята експертиза и по отношение на работата на секторната администрация: работи по стратегически документи за развитие на земеделието на България и ЕС в двата програмни периода (2007-2013 и 2014-2020), работи с институции на ЕС – Европейска комисия, ГД „Земеделие”, Европейски икономически и социален комитет, изготвя анализи и становища към ЕС и РБ, участва в работните групи към МЗХ за изготвянето и прилагането на ПРСР 2007-2013, ПРСР 2014-2020 и ПМДР 2014-2020.

Още от предприсъединителния период на България, Ивайло Тодоров многократно е инициатор и/или лектор на множество форуми и семинари, дебатиращи най-актуалните теми и проблеми на агросектора.

Защитил е бакалавърска и магистърска степен по „Аграрна икономика” в ИУ- Варна, както и магистратура по „Дипломация и национална сигурност” във Великотърновския университет.


 

 

Иван Вълков

Управител и главен експерт „Европейски програми“

Иван Вълков е главен експерт сред консултантите на Агробизнес Консултинг ЕООД още от основаването на компанията през 2008 г. Той има дългогодишен опит в предоставянето на консултации и изработването на инвестиционни проекти за финансиране на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и селските райони в страната. От 2003 г. той се занимава с изготвянето на проекти по всички актуални програми за национално и европейско финансиране в сферата на земеделието, като е изготвил над 100 инвестиционни проекта по предприсъединителната програма САПАРД.

Отличното познаване на спецификите на земеделския сектор се дължи и на опита му, придобит след две години работа във фирма Римекс, тогава един от водещите доставчици на техника в България. Иван е участвал в множество тренинги и обучения, свързани с европейски и национални програми и схеми за подпомагане развитието на селските райони и производството на земеделска продукция, включително обучение за консултанти, организирано от ДФЗ. След старта на Програмата за развитие на селските райони (2007‑2013) той разработва и управлява проекти за инвестиции в земеделски стопанства, неземеделски дейности в селските райони и модернизация на преработвателни предприятия, като голяма част от проектите са вече успешно реализирани и изплатени. Завършва Аграрна икономика в Икономическия университет във Варна.


Светослава Славова

Експерт „Европейски програми“

В края на 2008 г. Светослава Славова се присъединява към екипа на Агробизнес Консултинг ЕООД в качеството си на технически сътрудник. Благодарение на ежедневното съдействие в дейността по инвестиционно консултиране, тя бързо навлиза в сферата на консултантските услуги и придобива експертни познания и умения. От 2012 г. заема длъжността Експерт „Европейски програми“. Набира солиден опит в изготвянето на инвестиционни проекти по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), като до момента е консултирала, разработила и отчела повече от 50 проекта. Светослава има специфичен опит и в консултирането на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода ЛИДЕР. Като основа за работата й служи сериозната академична подготовка в областта, придобита в Стопанска Академия „Д. А. Ценов”, Свищов, където тя завършва специалността „Аграрна икономика“.


 

 

 

 

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.