За Нас

10 години успешен опит

Агробизнес Консултинг EООД е доказана компания, с 10-годишен опит, ориентирана в предоставянето на бизнес консултиране при разработване и управление на проекти в сферите на селското стопанство, хранително-вкусовата и преработвателна промишленост, предприемачество в селските региони, въвеждане на иновации, съвети по прилагане на схемите за подпомагане на земеделските производители и адаптация на стопанствата към новостите на програмния период 2014-2020 г.

В резултат на провежданата успешна мениджърска концепция за развитие днес Агробизнес Консултинг EООД е водеща консултантска компания, чиито постижения и признания от клиенти и партньори са нашата визитка за успешен и лоялен партньор в агробизнеса.

Агробизнес Консултинг EООД има богат опит и си сътрудничи с над 300 производители, преработватели, кооперации, доставчици на технологично оборудване и техника, научни институти, неправителствени организации и финансови институции с цел предоставяне на ефективни и иновативни решения на клиентите при разработване и реализация на бизнес инициативи, внедряване на нови технологии, привличане на проектно финансиране и пр.

Екипът на Агробизнес Консултинг EООД е с дългогодишен опит, мултидисциплинарни познания и експертиза в подготовката, успешната реализация и управлението на разнообразни проекти, финансирани по европейски програми: САПАРД, ПРСР (Програма за развитие на селските райони), Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, ПМДР (Програма за морско дело и рибарство). Познаването на спецификите на агробизнеса в България като потенциал, възможности, рискове, очаквани промени, както и научените уроци в прехода през последните 15 години, са основа за устойчивото развитие и надеждното партниране с новаторския ни екип.

Очакваме Ви, за да развием и осъществим Вашите бизнес идеи!

Реализирани проекти

Карта с реализирани проекти

 

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.